top of page

Bli bedre kjent med vårt lærlingteam!

Oppdatert: 25. aug. 2022

Vi er svært stolte av lærlingene våre og ønsker at dere skal få et innblikk i arbeidet de gjør i læretiden sin og bli litt bedre kjent med dem. Dette skoleåret er det siste året for lærlingteamet vårt og i juni skal alle opp til eksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget.På bildet ser du Farida, Victor, Ridwan, Maria (veileder) og Fateema.
Farida (finner du ofte i toppen av et lekestativ) i lek på Tøyen under Undringsposen.


"Jeg valgte å bli BUA fordi jeg er glad i å jobbe med mennesker, spesielt barn og ungdom. Jeg er glad i å sosialisere og følte at jeg var flink til å kommunisere med andre."


"Jeg blir veldig glad av å jobbe med barn og unge og det er fint å føle at de setter pris på meg og føler at de kan fortelle meg alt de føler."

"Det som har vært spesielt bra under læretiden forrige skoleår har vært alle de gode relasjonene jeg har bygget både med personale og barna. Det er hyggelig å være på jobb hver eneste dag og det føles som en familie."

"Jeg er glad i musikk, kunst, dans og kultur. Jeg er veldig sosial og liker å møte nye mennesker. Jeg vil si jeg er en omsorgsfull person som gjerne alltid gir det lille ekstra når jeg først gjør noe."

Victor på taket av Munch-museet sammen med Undringspose-gruppa


"Det som gjorde at jeg valgte å bli BUA var fordi jeg hadde lyst på en spennende hverdag med ulike barn. Jeg får også masse energi av å være sammen med barn og unge."

"Det som gir meg mest ved å jobbe med barn og unge, er at jeg kan være et forbilde for barna. En de kan komme å snakke med."

"Det jeg vil trekke fram som jeg synes har vært spesielt bra med læretiden på Haugenstua er det gode fellesskapet vi har fått i lærlings teamet."


"På fritiden liker jeg på høre på musikk og dra på konserter og festivaler. Jeg liker også å reise, henge med venner og familie. ...og ikke minst trene og spise god mat!"


Ridwan i aksjon under drakamp med barna.


"Det som gjorde at jeg å bli bua var at jeg ville være med på å forme fremtidens generasjoner.

"Det som gir meg mest når jeg jobber med barn og unge er og vite at barna har en trygg voksen som de er glad i tilstede hver dag. "

"Det som er spesielt bra med læringstiden på Haugenstua skole er at jeg har flotte veiledere som gjør meg til en flink barne- og ungdomsarbeider"

"I fritiden liker og henge med venner og se på serier."


Fateema i en aktivitet som tydelig engasjerer elevene!

"Jeg trives med barn og at det alltid er noe spennende som skjer i denne bransjen."

"Det som gir meg mest i arbeidet med barn og unge er smilet til barna, utviklingen, gleden og at jeg kan hjelpe dem med hverdagen."

"Jeg vil trekke frem arbeidet med barnehage grupper som spesielt bra med det å jobbe her på Haugenstua Skole og AKS. Der har jeg fått mye kunnskap og erfaring."

"Alt med kunst liker jeg, og ikke minst musikk….."😊


Hva er en barne- og ungdomsarbeider?

En barne- og ungdomsarbeider er en relasjonsarbeider og kunnskapsformidler som skal gi barn og unge en god barndom. Barne- og ungdomsarbeideren bidrar og deltar i lek, aktiviteter og læringssituasjoner. Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører man ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling.


Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn. Og man jobber ut fra barn og unges forutsetninger som alder, funksjonsnivå og livssituasjon, og fremme hvert enkelt barn og unges fysiske og psykiske helse.

Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, formgivning, digital praksis og friluftsaktiviteter og andre daglige gjøremål som matlaging, stell og påkledning.

Barne- og ungdomsarbeid hjelper lærere og annet personell ved skolene, særlig med praktisk hjelp til enkeltelever.


Vanlige arbeidsoppgaver for en barne- og ungdomsarbeider:

 • tilrettelegge for at barn og unge har reell innflytelse i eget liv gjennom å lytte, veilede, undre seg sammen, leke og la barna ta egne valg innenfor trygge rammer

 • sørge for at barn og unge opplever en meningsfull hverdag, gjennom å se hvert enkelt barn, delta i leken og gjøremålene deres, inkludere dem i planlegging og hverdagsaktiviteter og skape et sosialt fellesskap ut fra deres egne interesser

 • skape relasjoner med barna og lage plasser der barna møter tillit og inspirasjon til å utvikle seg individuelt og sosialt, og får erfare verden gjennom lek, utforsking og læring

Hvordan jobber vi på Haugenstua Skole og AKS?

Det er AKS-leder, Birgit Nedreberg som er fagansvarlig og Maria DelaCerna Øverlien som er veileder for lærlingene her på Haugenstua Skole og AKS. Vi jobber systematisk med skolens fagplan og legger opp et lærlingløp som gjenspeiler arbeidet med Fagfornyelsen, Aktivitetsskolens Rammeplan og kompetansemålene innenfor BUA-utdanningen. Skolens fagplan inneholder også en detaljert sosialkompetanseplan. Denne tar vi alltid med oss i arbeidet med elevene.


Hos oss er det viktig at lærlingene får trent på kritisk tenking, det å kunne være kreative og løsningsorienterte og ikke minst hva det betyr å ha et positivt elevsyn. De SKAL ha høye ambisjoner på vegne av hver enkelt elev. Vi ønsker å ruste lærlingene til å kunne håndtere alle typer utfordringer, være gode rollemodeller, omsorgspersoner, men også finne sin egen måte å utøve omsorgsfull kontroll på. Siden vi er en 1. - 10. skole er det viktig for oss at lærlingene får erfaring med ulike trinn slik at de har en bredere erfaring og kan tenke alderstilpasning senere i yrkeslivet. De roterer på hvilke trinn de jobber på hvert semester, og noen ganger hospiterer de på andre trinn om elevgruppen skal lære om noe som andre trinn ikke kan dekke innenfor deres kompetansemål.

Lærlingteamet møtes hver torsdag til en felles veiledningsøkt. Metoden varierer fra gang til gang, men vi har ulike måter å jobbe på under veiledningen. Eksempler på metoder vi bruker:

 • samtale om praksiserfaringer

 • workshop med "caser"

 • "utspørring" av fagpersoner (F.eks med skolens sosiallærere om hvordan avdekke omsorgssvikt)

 • lese fagtekster sammen og diskutere disse

 • evaluere førskolegrupper og andre aktiviteter man har hatt

 • Samarbeidsoppgaver med SWOT-analyser, risikoanalyser

 • erfaringsdeling rundt konflikthåndtering, foreldre samarbeid, relasjonsbygging

 • Deler refleksjonsnotater og observasjoner de har gjort og gir tilbakemeldinger til hverandre

Hva har lærlingene blitt utfordret på?

Det vi ser på som vår største suksess er arbeidet med overgangen fra barnehagen til AKS. Gjennom forrige skoleår har vi hatt over ti besøk av de ulike førskolegruppene. Disse har lærlingene fått ansvaret for og vi har etter hvert besøk evaluert, gjort endringer og funnet ut hva som kan gagne elevene slik at de opplever en så trygg skolestart som mulig.


Lærlingene har laget aktiviteter innenfor kunst og kultur, fysisk aktivitet i tillegg til et skoleforberedende opplegg i form av enkle lekeaktiviteter som terningspill, spørreundersøkelser, hente-leker og andre gøyale leker hvor hjernen får utfordret seg litt. Samtidig har fokus vært å bli godt kjent og trygge bli på hverandre. Dette har ført til at skolestarterne er varme i trøya når de starter hos oss, kjenner igjen flere av de som jobber på AKS og er godt kjent med lekeplassen og skolens lokaler. De har også vært ute i barnehagene i hentetider slik at foreldre har fått mulighet til å hilse på. Da har også barna fått leke med lærlingene på sin arena før de skulle begynne hos oss. Lærlingene har fått ekstremt gode tilbakemeldinger fra barnehagene i nærområdet vårt - noe som gjør at vi blir ekstra stolte av hvor gode de er i yrket sitt.

Lek under førskolegrupper


Gjennom året har teamet blant annet fått ansvaret for Kodekurs for 4. trinn sammen med elever på 9. trinn, de planlegger og gjennomfører aktiviteter i ferien innenfor temaområdene i Aktivitetsskolen sin rammeplan, holder "God Start"-kurs for 1. klassingene under sommeråpent og er aktive i evalueringen av Aktivitetsskolens drift. Det er fokus på mat og helse, fysisk aktivitet, kunst, kultur og kreativitet og natur, miljø og bærekraft. De er også aktive i planlegging og gjennomføring av foreldreworkshop. Vi jobber mye med demokrati og medborgerskap og veien til elevstemmen skal alltid være kort.


På skolen er lærlingene aktive i klasserommet, enten med grupper eller enkelt-elever. Hver uke har de også samarbeidstid med pedagogisk personale på skolen, slik at de sammen med lærerne kan utvikle seg sammen med elevene som går hos oss.


Lærlingene er en viktig ressurs for oss også - de tvinger oss til å tenke kritisk rundt egen praksis og sammen med dem kan vi utvikle oss og strekke de høye ambisjonene vi har for barna.


Vi ser frem til et nytt og spennende skoleår sammen med lærlingene våre!


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page